LICENSVILLKOR OCH VILLKOR FÖR EASYINSTALL


1. Licenslagen

1.1 IXP Data ApS (hädanefter kallad “IXP data”) beviljar härmed Licenstagaren, en tidsobegränsad och icke-exklusiv rätt att använda IT-programmet EasyInstall (hädanefter kallad “Programmet”), för eget internt bruk för det i avtalet angivna antalet datorer. Om EasyInstall används för abonnemang finns dock en tidsgräns för användningsrätten, som endast gäller så länge prenumerationen körs.

1.2 En licens är giltig för en dator under minst 30 dagar före samma licens måste överföras till en annan dator.

2. Kopieringsprogram

2.1 Licenstagaren har inte rätt att kopiera programmet eller delar därav.

2.2 Licenstagaren har dog rätt att göra en säkerhetskopia av programmet.

3. Förändringar

3.1 Licenstagaren har inte rätt att göra ändringar i programmet, eller rätt att utföra eller låta utföra bakåtkompilering eller dekompilering av programmet, utöver vad som kan tillåtas enligt tvingande lagstiftning.

3.2 I händelse av att licenstagaren eller en tredjepart gör ingrepp eller förändringar i programmet bortfaller IXP Datas skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående meddelande, och IXP Data frånsäger sig allt ansvar för konsekvenserna av sådana ingrepp eller förändringar.

4. Immateriella rättigheter

4.1 IXP Data upphovsrätten och alla andra rättigheter till programmet. Licenstagaren skall respektera IXP Datas rättigheter och licenstagaren ska hållas ansvarig, utan ekonomisk begränsning, för överträdelse mot dessa rättigheter, inklusive obehörigt röjande av programmet till tredjepart.

4.2 Licenstagaren har inte rätt att bryta mot eller ändra eventuella säkerhetskoder, på samma sätt som licenstagaren inte har rätt att ändra eller ta bort angivelser i programmet eller på den media som programmet levereras, beträffande rättighetsförhållandena och varumärken är licenstagaren skyldig att se till att programmet hålls utom räckhåll för tredjepart och att programmet i övrigt inte kommit i tredjeparts besittning.

5. Överlåtelse

5.1 Licenstagaren har inte rätt att sälja, hyra ut, låna ut, tillåta användning av eller på annat sätt överföra eller överlämna programmet eller licensrättigheterna till programmet till tredjepart. Programmet får inte, i enlighet med detta, utan särskild överenskommelse med IXP Data, därför användas för anläggningsdrift, outsourcing, värdskap eller liknande.

6. Licenstagarens val av program

6.1 Programmet är en standardprodukt som tillhandahålls av IXP Data med de funktioner som framgår av den tillhörande dokumentationen. IXP Data är inte ansvarig för om programmet uppfyller licenstagaren, krav och behov av funktionalitet.

7. Felsökning

7.1 Licenstagaren är skyldig att granska och testa programvaran innan du köper programmet, eftersom programmet är fritt att ladda ner och en demo / utvärderingslicens kostnadsfritt ställs tillgängligt.

7.2 Ett fel i programmet anses vara väsentligt om det innebär att betydande delar av programmets funktionalitet inte uppfyller den medföljande dokumentationen, eller om det förhindrar utveckling i programmet.

7.3 Om licensinnehavaren skriftligen dokumenterar att det finns ett väsentligt fel i programmet är IXP Data upp till 3 månader efter leverans av programmet, förpliktigad till efter eget val antingen kostnadsfritt leverera en ny version av programmet, utan väsentliga fel, eller kostnadsfritt korrigera felen eller upphäva de nuvarande villkoren och återbetala den mottagna licensavgiften, mot återlämnande av samtliga licenstagarens versioner och kopior av programvaran, manualer, tillhörande dokumentation, etc. I så fall har ingen part rätt att göra ytterligare några krav gällande mot den andra parten. Korrigering av fel jämställs med tilldelningen av förfaranden eller användningsområden (“work arounds”), varefter felet inte har någon betydande inverkan på licenstagarens användning av programmet.

7.4 IXP Data har genomfört tester av programmet innan leverans. Det kan dock inte u att uteslutas att programmet – som all annan programvara – innehåller fel och avvikelser som inte omfattas av föregående stycke 7,2. Sådana är inte att göra skäliga, och berättigar inte licenstagaren till avhjälpning eller andra rättsliga åtgärder. IXP Data kommer att försöka se till att alla fel och avvikelser korrigeras i senare versioner av programmet.

8. Intrång i tredje parts rättigheter

8.1 Licenstagaren är ansvarig för och skyldig till att följa tredjeparts licensvillkor. IXP Data påtar sig inget ansvar mellan licensinnehavaren och tredjepart.

8.2 IXP Data är mot licenstagaren ansvarig för att programmet inte kränker någon tredjeparts immateriella rättigheter. Om talan väcks mot licenstagaren enligt vilken det hävdas att en sådan kränkning föreligger, måste licenstagaren omedelbart meddela IXP Data om detta. IXP Data tar därefter över ärendet samt ärendet omkringliggande kostnader, och IXP Data innehar oåterkalleligt fullmakt, att på egen bekostnad, genomföra rättegången eller ingå förlikning rörande de påstådda kränkningarna.

8.3 Ifall det finnas en dom i enlighet med ifrågavarande tredjeparts anspråk, är IXP Data berättigad till att efter eget val, antingen ge licenstagaren rätt till fortsatt användande av programmet eller för att stoppa intrång, eller genom att ändra eller ersätta programmet med ett annat program, som i väsentlighet har samma funktion som programmet, eller säga upp dessa villkor omedelbar verkan mot återbetalning av den av licenstagaren erlagt licensavgiften. Licenstagaren kan i så fall inte göra några ytterligare krav mot IXP data.

9. Support och uppdatering

9.1 IXP Data kan erbjuda sig att bistå licenstagaren genom att svara på frågor och lösa problem (härefter gemensamt kallet “Support”) mot betalning av den då gällande timtaxa för IXP Datas externa konsulter.

9.2 Licenstagaren är under dessa förhållanden berättigad att utan särskild ersättning (se punkt 9,4) ta emot allmänt utfärdade ändringar och felsökningar (härefter gemensamt kallet “Uppdateringar”). IXP Data förbehåller sig rätten att avstå från att skicka uppdateringar som IXP Data anses irrelevant för licenstagaren, eller att bara skicka givna uppdateringar på licenstagarens begäran.

9.3 Licenstagarens abonnemang på den nya versionen innehåller: – fri tillgång att ladda ner nya versioner och uppdaterade användarmanualer samt all annan relevant dokumentation när sådan publiceras av IXP Data.

9.4 Uppdateringar omfattas från leveranstillfället av dessa villkor, inklusive licensbetingelsernas bestämmelser rörande felsökning, etc. Om en version av EasyInstall efter IXP Data uppskattning innehåller nya moduler eller betydande ny funktionalitet, är licenstagarens skyldig att betala för dessa i enlighet med IXP Datas listpriser.

9.5 Om IXP Data anser det lämpligt kommer IXP Data släppa nya versioner av programmet mot betaling enligt IXP Datas, då aktuella, listpris för detta. IXP Data påtar sig inte någon skyldighet att släppa nya versioner av programmet och licenstagaren hänvisas till support i enlighet med punkt 9,1 ovan. I den mån att underhåll inte är tillräckligt tillgodoser licenstagarens behov.

10. Pris och betalningsvillkor

10.1 För licensrättigheter till programmet, skall licenstagaren betala enligt avtalets angivna licensavgift (exklusiva uppdateringar). Om EasyInstall används på en prenumeration måste licensinnehavaren betala den periodiska prenumerationen som anges i avtalet. Ytterligare hjälp faktureras i enlighet med IXP Datas då aktuella timtaxa.

10.2 IXP Datas betalningsvillkor är kontanter 14 dagar från fakturadatum. Om licenstagaren inte betala inom betalningsfrist som anges på fakturan, tillkommer dröjsmålsränta på det utestående beloppet i enlighet med gällande danska räntelagsregel.

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

11.1 IXP Data ska inte hållas ansvarig för eventuella förluster till följd av indirekta skador och följdskador (inklusive förluster av förväntad vinst, förlust av data eller dess återställande, förlust av goodwill eller andra liknande följdskador) som uppstår vid användandning av programmet, eller förlust till följd av saknade eller felaktiga funktioner i programmet, oansett om IXP Data har underrättats om möjligheten av sådana förluster.

11.2 IXP Data totala ansvar för förlust eller skada är beloppsmässigt begränsad till licenstagarens erlagda licensavgift för programmet, oavsett om IXP Data har informerats om möjligheten av ytterligare förluster.

11.3 IXP Data är inte heller ansvarig för om uppdateringar har inverkan på annan hårdvara eller mjukvara eller modifiering av programmet, oavsett om sådana justeringar måste utvecklas genom IXP data.

12. Produktansvar

12.1 IXP Data ansvarar för produktansvar i enlighet med bestämmelserna i EU-direktivet 85/374/EEG, som har implementerats i Danmark, i den mån lovansvar inte kan avtalas bort, men frånsäger sig dessutom produktansvar på någon annan grund.

12.2 IXP Data ger maximalt stöd, på någon version, upp till 1 år efter utgivningen

13. Force majeure

13.1 En part ska inte vara ansvarig inför den andra parten i händelse av force majeure, vilket partens skyldigheter i enlighet med dessa villkor. Force majeure omfattar bland annat krig och mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouter, bränder, uteblivna, försinkade eller ofullständiga leveranser från underleverantörer, skador på produktionsanläggningarna, datavirus, arbetsoförmåga hos nyckelpersoner, import-och exportrestriktioner och andra faktorer utanför berörd part kontroll.

14. Giltighetstid, annullering och upphörande

14.1 Dessa licensvillkor är oåterkalleliga och tillgång att upphäva, på grundval av missförhållande är avskuren.

15. Misskötsel

15.1 Om licenstagaren missköter dessa villkor upphör licenstagarens rättigheter enligt dessa villkor, inklusive licensrättigheten, med omedelbar verkan och licenstagaren är skyldig att, utan rätt till återbetalning, återvända programmet, inklusive eventuella säkerhetskopior med tillhörande dokumentation. Dessutom kan IXP data kräva skadestånd enligt dansk lag för den förlust som IXP Data fått utstå..

16. Tillämplig lag och jurisdiktion

16.1 Detta kontrakt är föremål för dansk lag och korrekt plats för eventuella tvister som rör detta kontrakt är Sjö-och handelsrätten i Köpenhamn.

17. Ändringar

17.1 I händelse av diskrepans mellan dessa licensvillkor och andra avtal mellan parterna, skall det avtal som ingåtts företräde.